“DArt”

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

“DArt”

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Клубийн тухай

ШУТИС-н Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн Дизайны салбарын баг болон дизайны мэргэжлийн “ Д Арт “ сэтгүүлийн зөвлөлийн дэргэдэх  “ Д Арт- Ажил эрхлэлтийг дэмжигч” оюутны клуб нь дизайны  чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэн хөгжүүлэх, дизайны тухай мэдлэгийг бусдад түгээхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна.

Клубийн журам

Клубд элсэн орох

  •  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн ҮТС-ийн дизайны салбарын оюутан тус клубын идэвхитэн гишүүн байх бөгөөд  “Д Арт” клубын хурлаар  үндсэн гишүүн болно.
  • Дизайны салбарт ажиллаж буй нэр хүнд бүхий дизайнерууд, эрдэмтэн, оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үндсэн гишүүн болно.

Клубийн үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Дизайны чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэн амжилтанд хүрэх тэмүүлэлтэй оюутнуудад багшаас дэмжлэг авахад нь туслах,багш оюутны хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх.
  • Дизайны чиглэлээр клубын зүгээс сургалт семинар,эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах,оюутнуудын суралцах идэвхийг нэмэгдүүлэх.
  • Их дээд сургуулиудын болон улсын чанартай мэргэжлийн уралдаан тэмцээнд  клубын шилдэг гишүүдийг оролцуулах,амжилт гаргахад дэмжлэг үзүүлэх.
  • Нэг зорилгонд нэгтгэсэн шилдэг багийг бүрдүүлэн дизайны төрөл бүрийн төслийн ажилд оролцуулах.
  •  Оюутнууд хоорондоо мэдлэг солилцон,хамтран суралцах боломжийг нээж өгөх, хичээлийн хоцрогдлыг арилгахад багшийн клуб зохион байгуулах ажиллуулах (нийт оюутнуудад)
  • Дизайны мэргэжлийн сургалтууд зохион байгуулах

Whizzклубийнгишүүд

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутныбүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль