Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Оюутны замын зардал

2019.01.28 - 2019.02.08
ШУТИС 1-р байр

Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говь-Алтай, Ховд, Дорнод, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Баянхонгор, Өмнөговь аймгуудаас суралцаж буй оюутнууд замын зардал нөхөн авахад шаардагдах бичиг баримтыг Сургалтын албанд бүрдүүлж өгнө.