Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Сургууль хоорондын кредитын тооцоо хийгдэнэ.

2019.03.04 - 2019.03.11
ШУТИС 1-р байр

Бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албадаас оюутан тус бүрээр кредитийн нийлбэрийг гаргаж Санхүүгийн албанд, нэгтгэлийг СХБА-д гаргаж өгнө.