Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгч бүртгүүлж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ

2019.09.09 - 2019.09.20
1-р байр

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид сургалтын албанд  бүртгүүлж,өмнөх холбоо хичээлээ батлуулж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ