Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Докторантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид бүрэлдэхүүн сургуулиудын сургалтын албанд бүртгүүлж хичээл сонголт хийнэ.

2019.09.16 - 2019.09.23
1-р байр

Докторантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид бүрэлдэхүүн сургуулиудын сургалтын албанд бүртгүүлж хичээл сонголт хийнэ.