ОюутныБүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Зар сурталчилгааны дизайн I.CD381

Е-ном сурах бичиг, гарын авлага
2013-12-27 | Улаанбаатар хот

ШУТИС,12/27/2013, Г.Дэнсмаа I.CD09D012

ГалдааДэнсмаа

I.CD09D012

Бүтээлийн нэр

Зар сурталчилгааны дизайн I.CD381

Удирдсан багш

Б.Батнаран

Бүтээлийн товч танилцуулга

ШУТИС-ҮТДС

Ашигласан програм