ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАГВАР ЗОХИОН БҮТЭЭЛТ