"Хувцасны дизайн" мэргэжлийн 2018 оны төгсөгч Д.Ганзулын бүтээлүүдээс