График дизайн мэргэжлийн 2009 оны төгсөгч Н.Нямдаваагийн бүтээлүүдээс