Ц.ЭНХТУУЛ

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Профессор

enhtuul_ts@must.edu.mn

ЭНХТУУЛ
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Биологи-микробиологи

Бакалавр - Биологи, микробиологи

Доктор (Ph.D) - хөдөө аж ахуй, микробиологи

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: