Г.ТӨРМӨНХ

Доктор (Ph.D)

МИНИЙ ТУХАЙ

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Ахлах багш

turt43@hotmail.com

ТӨРМӨНХ
БОЛОВСРОЛ

Бакалавр - Биологич

Магистр - Биохими

Доктор (Ph.D) - ...

Судалгааны чиглэл
Судалгааны түлхүүр үг
Судалгааны ажлын талаар товч: